Salamon
Szabadság és szabadossság

A Szentírásban vannak névtelen személyek, akiket a hagyomány nevesített. Így keresztelődtek meg a napkeleti bölcsek. A bibliatudomány ezt derítette ki róluk: a Gáspár bizonytalan eredetű név, amely a Bibliában nem szerepel. Lehet, hogy perzsa eredetű, jelentése ez esetben kincset megőrző, kincstárnok.Melchior héber eredetű férfinév, jelentése: fény királya vagy a király (Isten) a fény. Magyarországon a más eredetű Menyhért névvel helyettesítették.
Baltazár babiloni (akkád) eredetű férfinév, jelentése: Baál (isten) tartsa meg a királyt! A Bibliában nem szerepel. Mindhárom frigiai sapkát visel a régi képeken.
A hagyomány kialakítói talán a Szentlélek sugallatát sejtették, ezért érkezett a három bölcs három kultúrából, mintegy jelezve, hogy a Megváltó ugyan zsidónak született, mégsemcsak a választott nép, hanem az egész világ szabadítója.
A VI. században jelentek meg a keresztény kultúrában: erről csodaszép mozaik tanúskodik Ravennában, Nagy Theoderik templomában. Frígiai sapkájuk kisázsiai eredetű, az ottani Phrügia nevű tartomány lakói viselték, majd onnan terjedt el egész Ázsiában. Fejrevalójuk az újkorban európai szabadságmozgalmak jelképe lett. (Maris Zsolt: A frígiai sapka története, História, 1985/1) Jézus Krisztus sosem viselte, de Messiás voltának egyik különös, eddig keveset elemzett vonása, hogy a világvallások alapítói közül egyetlenként tanításának központi eszméi közé tartozik a szabadság gondolata.
Kezdjük azzal, hogy Ő nem behódolást, szolgai alávetést, hanem követést kér tőlünk. Semmi többet annál, amit ő megtett értünk.„Jer, kövess engem”, mondta a Gazdag Ifjúnak, s mindenkinek, aki tanítványa akart lenni. A tanítvány roppant kifejező szó: olyan embert jelent, aki tanulni igyekszik, mégpedig mesterétől. A Mester pedig semmi elméletet, filozófiát, sőt, ha úgy tetszik, titkos istenismeretet nem oktatott. Csak élt. Hiveinek nem kellett leckéket magolnia, csak élni. Ugyanúgy, ahogy a Mester tette. A maga korának legokosabb emberét, Szent Ágostont, egy gyermekecske példájával tanította, aki a tengert meregette egy pocsolyába. A középkori válságát élő keresztény világba két mestert küldött: ismét egy legokosabbat, Szent Domonkost, meg egy gyermeket, Szent Ferencet, aki folyton elajándékozta vagyont érő Evangéliumos könyveit, hiszen szívből élte a tanítást…
„Én vagyok az út, az élet és az igazság” tanította az Úr János evangéliumának 8. fejezetében, és azt is megmondta ugyanott: „az Igazság tesz szabaddá.” – azaz a szabadságot se fegyverrel, se filozófiai-jogi-ideológiai csűrcsavarral nem szerezhetjük meg, egyedül Krisztus követésével. Az Úr a 34. versben a szabadság ellentétét is megmagyarázza. Az ő tanítása bizony gyökeresen ellentétes a korunkon uralkodó liberális szabadságeszmével, ami lényegében a legaljasabb bűnök elkövetésének jogát jelenti: „mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.”
„Úgy beszéljetek, s úgy cselekedjetek, mint akik a szabadság törvényének felelősek.” Írja Jakab apostol 2. levelében.(Jak 2, 12) Tudjuk, hogy Jakab Jézus belső köréhez tartozott Péterrel és Jánossal együtt. Ők hárman voltak Vele a színeváltozáskor, Jairus leányának feltámasztásakor és a Getszemáni kertben.Őt választották az apostolok vezetőjüknek Jézus mennybemenetele után. Ő tökéletesen tudta, hogy Jézusnál a szabadság és az igazság szétválaszthatatlan.
Erős bizonyítéka Jézus szabadság-üzenetének az újkori mozgalmak: angol, francia, orosz, kubai, kínai és egyéb, hasonló forradalmak államainak minden korábbi rémálmot meghaladó véres diktatúrája, valamint a liberális totalitarizmusnak az ember nembeli lényegének megsemmisítésére törő zsarnoksága. A Sátán serény: a hajdani európai kultúrában manapság lassan minden, ami normális, üldöztetést szenved. Legkivált a kereszténység, hiszen az igazi szabadságot hirdeti a hamisítvány, a szabadosság, a bűn, a gonosz „jogai” ellenében!
Ezért zarándokoltak az Újszülötthöz a Napkeleti bölcsek, akik közvetlen kapcsolatban álltak és éltek az Igazsággal, s ezért tett a fejükre a középkori mozaik művész szabadság-jelképet…
Mi vajon megéljük-e hitünkben az igazi szabadságot?
 


2017-03-21 00:00:00 - Vissza
 
© 2009 CzSimon Bt.