Salamon
Kinek van fóbiája?

 

 
 
„Ezért van a magyaroknak zsidófóbiájuk. A bálványimádó katolicizmus miatt lett a zsidó a magyar antitézise. Ez már csak azért is veszélyes, mert az Ábrahámnak adott ígéret szerint, aki a zsidókat áldja, az áldott lesz, és aki őket átkozza, az átkozott. A nemzetek ítélete pedig az lesz, hogy az antiszemita országok, nemzetek nem mennek be a Messiás ezeréves birodalmába. A sírt, hol ezek a nemzetek süllyednek el, nem veszik körül a népek, és senki szemében nem ül majd gyászkönny. Az ellenkezője nagy magyar hazugság. Az antiszemitáknak rossz hír, hogy az a zsidó Jézus (Jeshua, akinek az anyja Mirjam), akire hivatkozva üldözik a zsidókat, nem más, mint a zsidók királya, zsidók közt a legnagyobb, a megtestesülése mindannak, ami zsidó, aki soha nem tagadta meg a népét, és számon kéri a zsidókat a pogányokon. Ugyancsak rossz hír nekik, hogy ez a zsidó Messiás uralkodik majd az egész földön, és ezer évig Izrael királya lesz a föld királya. Erre varrjanak gombot a magyar antiszemiták. Márpedig ezt mondja a Biblia. Ez lesz a »keresztény Európa«, és a »keresztény világ«, amelynek a központja Jeruzsálem lesz, és nem Róma. Nem az Opus Dei és a jezsuiták Európája, nem Robert Schumann és Konrad Adenauer tervei, hanem az Ézsaiás könyve leírása alapján.”
Szerző: Bartus László, Nepszava.com
A magyaroknak nincs zsidófóbiájuk. A magyarok ugyanis személyek. Az egyiknek persze lehet ilyen vagy olyan fóbiája, ami a másiknak nincsen, van viszont szemüvege, nyombélfekéje, ízlése, nagymamája.
1. A zsidókat nem a katolikusok üldözték, hanem a liberálisok, a szocialisták, a nemzeti és nemzetközi szocialisták a fölvilágosodástól kezdve, akik a katolikusokat, és mindenféle más keresztényt is üldöztek. Nem nemzetek, hanem bizonyos eszmék hívei, különféle bűnök elkövetői. Nincsenek antiszemita, fajgyűlölő, vagy bármilyen más közös bűn alapján elítélhető népek.
2. Jézus nem állt faji alapon, ellentétben a cikkíróval.
"Amikor bement Kafarnaumba, egy százados járult hozzá és elpanaszolta: "Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik." A százados pogány zsoldos katona volt. „Jézus így felelt: "Megyek és meggyógyítom."A százados így válaszolt: Jómagam bár alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Azt mondom egyiknek: Menj! – elmegy; és a másiknak: Jöjj ide! – hozzám jön; és szolgámnak: Tedd ezt! – megteszi." Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott és így szólt kísérőihez: "Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél nem találtam Izraelben! Ezért mondom nektek: Sokan jönnek napkeletről és napnyugatról és letelepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában, az ország fiait pedig kivetik a külső sötétségre. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz."A századoshoz pedig így szólt Jézus: "Menj, legyen úgy, amint hitted." A szolga már abban az órában meggyógyult." (Mt 8,5-13)
Sok hasonló példát idézhetne az Evangéliumból B. L. is, ha ismerné.
3. Jézusra hivatkozva hívei nem üldözték a zsidókat, inkább a kortárs zsidók közül némelyek az Üdvözítőt és a keresztényeket. L.: ApCsel.
4. Jézust azért adták halálra a Főtanács hangadói, mert nem találták meg benne a politikai megváltót, akiben reménykedtek. Ő nem akart se zsidó, se másféle világuralmat szerezni. A Messiás sosem állt politikai, faji, hatalmi alapokon, mert tudta, hogy az ilyen általánosítások a bűnök melegágyai. Ő a bűneitől váltotta meg az embert: fajra, nemre, felekezetre való tekintet nélkül: mindenkit, aki hisz benne. Aki nem hisz, elkárhozik, függetlenül attól, hogy körülmetélték, v. megkeresztelték kiskorában.
A hit tehát benső, személyes Isten-ember kapcsolat. A hívő ember elutasít mindennemű übermensch-eszmét.
5. A magyarok 1944 márc. 19-ig, ellentétben pl. az USA-val, befogadtak minden menekülőt, és e napig, amikor t. i. az országot Hitler megszállta, egyetlen zsidót, v. lengyelt v. fogolytáborból szökött szövetséges katonát vagy más üldözött személyt nem adtak ki a nemzeti szocialistáknak. Ugyanez év júliusában, amikor a magyar vezetés megtudta, hogy mi történik Auschwitzban – a szövetségesek természetesen ismerték a helyzetet! – a Kormányzó megtiltotta a deportálásokot. Erre jött ősszel a nyilaspuccs náci katonai erővel. Istennek és egy kicsit Horthynak is hála, hogy arányosan nálunk menekült meg a legtöbb zsidó embertársunk a II. Világháború viharából. A Nürnbergi Törvényszék kihallgatta, és semmilyen háborús bűnben nem találta vétkesnek Horthy Miklóst.
6. Bizonyos fajgyűlölők ezt nem tudják megbocsátani a magyaroknak.
7. Dsida Jenő így válaszolt a hasonló rágalmakra­
"...így készülünk szelíd háborúra,
mindig magunkért soha mások ellen,
sót párolunk és vásznakat szövünk,
s míg kisebbítnek lassan megnövünk."


2013-01-20 00:00:00 - Vissza
 
© 2009 CzSimon Bt.